EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Evolution og truede arter

Skovfældning, nye veje og udledning af giftigt spildevand er alt sammen med til at true eksistensen af mange dyre- og plantearter. Faktisk er menneskelig ødelæggelse af dyr og planters levesteder en af de vigtigste årsager til, at adskillige arter er tæt på at uddø.

I en debat om bevaring af arter og bestande er det vigtigt at vide, at uddøen er en naturlig proces i en dynamisk verden. Derfor er det ikke muligt (eller naturligt) helt at undgå uddøen, men mere at begrænse hastigheden af uddøen, så den ikke overstiger hastigheden af dannelsen af nye arter og primært i de arter der er truede som følge af menneskelig aktivitet.

Tidligere handlede bevaringsbiologi primært om fysisk at beskytte levesteder og individer af en truet art ved at frede den, indhegne dens levesteder, overvåge eller indfange den. Denne del af bevaringsbiologien kan betragtes som en “her og nu” indsats og tager udgangspunkt i en opfattelse af hver plante- og dyreart som en uforanderlig enhed.

I dag er man blevet meget mere bevidst om genetisk forskellighed inden for arter, og at de enkelte bestande er en vigtig del af den biologiske mangfoldighed. Begrebet biodiversitet omfatter altså ikke kun antallet af arter, men også den naturlige variation inden for arterne. Bevaring af denne “samlede“ variation er nu målet for bevaringsbiologien.

Skrevet af Ditte Demontis og Jesper G Sørensen